Informacje o ogłoszeniu

 

Termin składania ofert: do dnia 22-12-2017 godzina 17:00


Nazwa zamawiającego:
KiperTech Consulting Jan Mrzygłód


Numer ogłoszenia: KT/ZO/VEEP/2017/12/01


Status ogłoszenia
:

2017.12.12 Aktualne


Miejsce i sposób składania ofert:

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę.

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

b. Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

c. CV Wykonawcy

3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul. Szwedzka 52/7, 30-315 Kraków lub mailem na adres oferty@kipertech.pl

4. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2017 r., godz. 17:00.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: oferty@kipertech.pl


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:

oferty@kipertech.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Jan Mrzygłód


Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja jednej osoby na stanowisko Specjalista ds. algorytmów wizyjnych 3D w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „VEEP – Virtual Entertainment Enhanced Plaftorm (Rozszerzona Platforma Wirtualnej Rozrywki)” z Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 


Kategoria ogłoszenia
: Usługi


Podkategoria ogłoszenia
: Usługi badawcze


Miejsce realizacji zamówienia
: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków


Cel zamówienia
: Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczej, opisanej w Przedmiocie zamówienia.


Przedmiot zamówienia:

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „VEEP - Virtual Entertainment Enhanced Plaftorm (Rozszerzona Platforma Wirtualnej Rozrywki)” z Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach etapu I projektu:

- analiza możliwości dostępnych urządzeń: okularów VR/AR, smartfonów, kamer;

- opracowanie diagramów i sekwencji diagramów przepływu sterowania;

- udział w konsultacjach nad końcową architekturą systemu;

- opracowanie markerów;

- wybór i analiza algorytmów identyfikacji markerów;

- rozwój algorytmów identyfikacji markerów;

- adaptacja tych algorytmów dla kamer stacjonarnych i mobilnych;

- analiza dostępnych silników 3D;

- rozwój algorytmu modelu kinematyki ludzkiego ruchu;

- przygotowanie aspektów kalibracji systemu VEEP.

Usługi obejmują analizę osprzętu (kamery, gogle VR, smartfony), oraz przygotowanie wstępnego modelu lokalizacji przestrzennej z wykorzystaniem markerów i kamer. Model powinien obejmować prototypowe rozwiązania znaczników, algorytm lokalizacji markerów i określania położenia względem odnalezionych markerów.

Łączne zaangażowanie na rzecz projektu w etapie I: 1000 rbg.


Kod CPV
: 73100000-3


Nazwa kodu CPV
: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe


Harmonogram realizacji zamówienia:

1. Okres realizacji zamówienia:

Etap 1 – od 2018-01-01 do 2018-06-30 - planowane zaangażowanie między styczniem a czerwcem 2018.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.


Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy


Pytania i wyjaśnienia
: Brak pytań i wyjaśnień


Wiedza i doświadczenie:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełniają łącznie następujące warunki:

a) jest absolwentem wyższej uczelni, kierunek: informatyka;

b) posiada tytuł doktora informatyki, tematyka: analiza obrazów, opis lub przetwarzanie modeli przestrzennych,

c) brała udział w co najmniej 3 projektach badawczych;

d) w tym w co najmniej jednym projekcie naukowo-badawczym finansowanym przez NCBiR,

e) posiada min. 5-letnie doświadczenie w pracach związanych z przetwarzaniem informacji wizyjnej.

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.


Dodatkowe warunki:

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


Ocena oferty Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

5. Ceną oferty jest stawka brutto za roboczogodzinę

6. Kryteria oceny ofert: Cena 100% (stawka brutto za roboczogodzinę)

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: P = Cn / Cb x 100%, gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)

Cb – cena oferty badanej

100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium


Wykluczenia:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający (beneficjent)

Nazwa:

KiperTech Consulting Jan Mrzygłód

Adres:

ul. Szwedzka 52/7, 

30-315 Kraków 

małopolskie , Kraków


Numer telefonu
512 266 774


NIP
6772132992


Tytuł projektu: VEEP - Virtual Entertainment Enhanced Plaftorm (Rozszerzona Platforma Wirtualnej Rozrywki)


Informacja o wyłonieniu wykonawcy: Rozstrzygnięte dr inż. Przemysław Kowalski (18.12.2017)


Numer projektu:
POIR.01.02.00-00-0155/17